Adatvédelmi szabályzat

1.      BEVEZETÉS

 

A Creditreform Korlátolt Felelősségű Társaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76; Cg. 01-09-065988; adószám: 10347036-2-42 a továbbiakban: Creditreform), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

A Creditreform kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők, valamint az egyes követelések kötelezetteinek (a továbbiakban együtt: „Ügyfelek”) személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Creditreform a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

A Creditreform jelen szabályzatot az alábbi jogszabályok alapján hozta létre:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).

 

  1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

Jelen szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó speciális, a Creditreform működése során jelentkező egyedi szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személy, ügyfelek magánszféráját tiszteletben tartsák. Jelen szabályzat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel együtt értelmezendő és kezelendő.

 

3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

3.1 A szabályzat hatálya a Creditreform által Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.

3.2 Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.creditreform.hu webcímen. A Creditreform fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

4. FOGALMAK

4.1 A szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott fogalmakat kívánjuk alkalmazni.

4.2. A Társaságnál tipikusan az alábbi személyes adatokat kezeli:

- személynév

- anyja neve

- születési idő

- telefonszám

- lakcím

- e-mail cím

 

5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

5.1 A Creditreform személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3 Az adatkezelés során a Creditreform biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.4 A Creditreform Kft. által kezelt cégadatok publikálása szigorúan csak informáló jellegű, jogi, adóügyi és egyéb felhasználásuk hivatalos formátumokhoz nem/vagy csak saját felelősséggel vehetők igénybe.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha                                                                                                                            a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy                                                                                                                            b) azt törvény vagy - törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

6.2 A Creditreform-ot, mint a követelések kezelésével foglalkozó gazdasági társaságot az egyes ágazati jogszabályokban meghatározott, adatkezelésre vonatkozó felhatalmazások jogosítják fel a személyes adatok kezelésére. Ilyen felhatalmazást tartalmaz egyebek mellett az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (9) bek., a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 125.§ (4) bekezdés, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 151. § (4) bek., a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (45. § (1) bek. b) pont), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bek., és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 370. § (1).

6.3 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

6.4 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

6.5 Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

 

7. AZ ADATBIZTONSÁG

7.1 A Creditreform gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2 A Creditreform az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.3 A Creditreform a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

7.4 A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Creditreform intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli  berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

7.5 Az adatbiztonság elvének való megfelelés céljából a Creditreform az általa kezelt adatokat egy külön adattárolás céljára készült, fokozott számítástechnikai biztonságú, tűzfallal és fizikai védelemmel is ellátott szerveren tárolja. A Creditreform a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

- az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására,ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,

- az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor

- a hibás adatok törlésre kerülnek,

- az adatokról biztonsági mentés készül.

7.6 A Creditreform az Infotv.-ben meghatározott feltételek bekövetkeztét követően az adatokat törli, akként, hogy azokat oly módon teszi felismerhetetlenné, a helyreállításuk többé nem lehetséges.

7.7 A Creditreform a beérkező telefonhívásokat –a betelefonáló megkérdezését és beleegyezést követően- rögzíti. A rögzített beszélgetéseket a 7.8 pont szerinti időtartamban

kezeli, majd törli.

7.8 Az adatkezelés idejének számítása a Creditreform, mint adatkezelő esetében megegyezik az elévülési idő számításával, annak ideje az elévülési idővel (tipikusan az ügy lezárásától számított 5 év). Azon bizonylatok esetében, amelyekre a számvitelről szóló törvény hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (az ügy lezárásától számított 8 év).

 

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

8.1 Az érintett kérelmezheti a Creditreform-nál, mint adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

8.2 Az érintett kérelmére a Creditreform, mint adatkezelő –a belső adatvédelmi felelős útján- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8.3 A Creditreform, mint adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.4 Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartama személyes adatok esetében öt év, különleges adatok esetében húsz év.

8.5 A Creditreform, mint adatkezelő köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában.

8.6 A 8.5 pontban foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Creditreform-hoz, mint adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben megválaszolt kérelmenként 1000 Ft költségtérítés (hangfelvétel hanghordozón való kiadása esetén 5000 Ft) állapítható meg, amelyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles az érintett megfizetni. A már megfizetett költségtérítést a Creditreform visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

8.7 Az érintett tájékoztatását a Creditreform csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.8 A tájékoztatás megtagadása esetén a Creditreform írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Creditreform tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

8.9 Az elutasított kérelmekről a Creditreform a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

8.10 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Creditreform, mint adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Creditreform helyesbíti.

8.11 A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

8.12 Törlés helyett a Creditreform zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.13 Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8.14 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.                                                                                                                                                                                                 8.15 Ha a Creditreform az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Creditreform tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

9.1 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt a Creditreform közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

9.2 Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt a Creditreform egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen

- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

- az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

- az adatkezelés időtartamáról,

- arról, ha az érintett személyes adatait az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli,

- arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint

- az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is.

9.3 Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve az Infotv. 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

 

10. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

10.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Creditreform-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

10.2 A Creditreform, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

10.3 Ha a Creditreform, mint adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.4 Ha az érintett az adatkezelőnek a 10.3 alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 10.2 pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 11.pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

10.5 Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a 10.3 pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 11. pontban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az Creditreform, mint adatkezelő ellen. A Creditreform, mint adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

10.6 Ha az adatkezelő a 10.3 szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

10.7 Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

11. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

11.1 Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 10. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11.2 Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 10.5 és 10.6 bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

11.3 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11.4 A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

11.5 Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 10. pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

11.6 Ha a bíróság a 10. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 10.5 és 10.6 pontban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 11.7 A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 

12. KÁRTÉRÍTÉS

12.1 Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

12.2 Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

13. A BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐS ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

13.1 A Creditreform kinevezett belső adatvédelmi felelős:

Neve: Pintér Mónika

Telefonszáma: +36-1 323 2235

E-mail címe: pinter.monika@creditreform.hu

13.2 A Creditreform az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések a belső adatvédelmi felelős e-mail címre megküldve tehetőek fel.

 

14. HONLAP

14.1 A Creditreform által üzemeltett honlapokon lehetőség van egyes online szolgáltatások igénybevételére.

14.2 A Creditreform által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap-látogatók személyével nem kapcsolják össze.

14.3 A Creditreform személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít.

14.4 A honlap az Creditreform és a Google Analytics készített cookiet (azonosító adatcsomagot) használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. 14.5 Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.

 

15. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Creditreform Kft.

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Tel.: +36-1-3333-000

Email: Creditreform@creditreform.hu

 

16. NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is lehet fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

Budapest, 2013. február 21.

CreditreformKft.

© 2017 Creditreform Cégszövetség

Kontakt / Contact

kontaktcenter

Contactcenter
Kapcsolat