Adatvédelmi tájékoztató

I. BEVEZETÉS


Társaságunk elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt és kiemelt prioritásként kezeli az átlátható és biztonságos adatvédelemmel kapcsolatos felelősségét.
Társaságunk adatkezelési tevékenysége egyszerű, átlátható és bármely érintett számára megismerhető folyamatok összessége.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infó törvény) rendelkezéseinek maradéktalan betartásával kezeljük.
Jelen tájékoztató célja, hogy biztosítsa az érintett számára a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott adatvédelmi előírásaink megismerését.


II. ADATKEZELŐ


Az Ön személyes adatait a Credit Control Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, amely a magyar jog szerint létrehozott, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-562111 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye a 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49 szám alatt található. A cég törvényes képviselője dr. Antolik Gyula ügyvezető, akinek elérhetőségei: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49, +36-1/456-0854; [email protected].


III. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?


Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, például az Ön neve, telefonszáma vagy e-mail címe, valamint a felhasználói szerződésben megadott egyéb személyes adat.
Személyes adatot kezelhetünk Önről, amikor használja a társaságunk által működtetett creditonline.hu honlapot (lásd: sütik), továbbá amikor beregisztrál a „Demo” verzió használatára, valamint akkor, ha társaságunkkal megköti a szolgáltatásra vonatkozó felhasználói szerződést és Önt a szerződés teljesítése során szükségessé váló kommunikációs kapcsolattartóként jelölik meg.
Tájékoztatjuk, hogy az alábbi személyes adatokat kezeljük különösen:
•    az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe és annak a cégnek a neve, amelynek képviseletében eljár,
•    a velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció levélben, e-mailben, telefonon,
•    sütik („cookie”).
Tájékoztatjuk, hogy az Ön fizikai vagy mentális egészségi állapotával, valamint az elkövetett bűncselekményekkel, mint érzékeny személyes adatokkal kapcsolatban társaságunk semmilyen adatkezelési műveletet nem végez, ha egyáltalán ilyen információ bármilyen forrásból a tudomásunkra jut, azt azonnal megsemmisítjük, illetve töröljük. Ugyanígy járunk el, ha társaságunk számára világossá válik, hogy a szolgáltatást 18 év alatti személy veszi igénybe, vagyis az általa megadott adatokat haladéktalanul töröljük és megszüntetjük a hozzáférést a szolgáltatáshoz.
Társaságunk automatizált módon történő adatkezelést – ideértve a profilalkotást is – a honlap használatával összefüggő sütiken kívül nem végez.


IV. MILYEN CÉLBÓL, MEDDIG ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


Az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert a fentiekben megjelölt honlapon történő „Demo” verzió kipróbálása során az Ön adataival regisztráltak és ez szükséges a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez, ugyanígy, ha társaságunkkal az Ön által képviselt (vagy Önt kapcsolattartóként feltüntető) gazdasági társaság vagy egyéb jogalany felhasználói szerződést kötött a szolgáltatás igénybevételére. A szerződés teljesítéséhez szükséges adminisztráció, szerződéses jognyilatkozatok megtétele, panaszkezelés, az ügyfélkapcsolat fenntartása, a szolgáltatás javítása, marketing célú megkeresések küldése céljából történik az Ön adatainak kezelése.
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg Ön kapcsolattartóként van feltüntetve annál a vállalatnál, amellyel üzleti kapcsolatban állunk. Amennyiben Ön levelezés során bocsátotta rendelkezésünkre személyes adatait, azokat addig kezeljük, amíg az a levelezés céljának megvalósításhoz szükség van. Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokat addig őrizzük, ameddig hozzájárulásával erre vonatkozóan rendelkezünk.
Tájékoztatjuk, hogy a társaságunkkal folytatott kommunikáció azon részét, amely a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy esetleg a felhasználó gazdasági társasággal szembeni jogérvényesítéshez szükséges, a magyar polgári jog által az igényérvényesítésre nyitva álló határidő leteltéig kezeljük.


V. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA


Tájékoztatjuk, hogy társaságunk szigorú biztonsági előírásokat követ az Ön adatainak tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és a különböző sérülések vagy külső támadások elleni védekezés során.
A személyes adatokat társaságunk, amennyiben az adat elektronikus formában áll rendelkezésünkre egy külön helyiségben, kulccsal elzárt és jelszóval védett szerveren, illetve a legmodernebb felhőszolgáltatás keretében tárolja. Papír alapú adathordozó esetében elzárva, külön helyiségben, társaságunk irattárában történik a tárolás.


VI. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS


Tájékoztatjuk, hogy társaságunk sem az Európai Unió tagállamaiban, sem pedig azon kívül székhellyel rendelkező társaságnak, közhatalmi szervnek, egyéb jogalanynak adattovábbítást nem végez.


VII. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA


Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az alábbi külső személyekkel oszthatja meg az Ön személyes adatait:
•    kormányzati hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel és más szabályozó hatóságokkal, azok megkereséseire történő törvényen alapuló kötelező válaszadás során,
•    jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel megbízóink vagy társaságunk jogainak Önnel szembeni érvényesítése során.


VIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ


Társaságunk megbízott egy adatvédelmi tisztviselőt, a jelen szabályzat betartása feletti felügyelet érdekében. Önnek jogában áll akár az adatvédelmi tisztviselőnél, akár az adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni.
Társaságunk adatvédelmi tisztviselője:
•    Dr. Belcsák Róbert ügyvéd
•    +36-1/666-7266
•    [email protected]
•    1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49


IX. AZ ÖN JOGAI


Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll:
•    információt kérni arról, hogy rendelkezünk-e személyes adatokkal Önről, és ha igen, milyen adatokkal, valamint milyen célból tároljuk vagy dolgozzuk fel őket,
•    hozzáférést igényelni a személyes adataihoz, vagyis lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát kézhez kapni és ezáltal megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el,
•    módosítást kérni az általunk kezelt személyes adatok vonatkozásában, ezzel kiegészíteni vagy pontosítani azokat,
•    személyes adatainak törlését kérni akkor, ha nem rendelkezünk alapos indokkal azok további kezelését illetően, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat átadták a részünkre (például mert már nem dolgozik annál a cégnél, akinek a kapcsolattartójaként megjelölték), ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeltük és visszavonja a hozzájárulást és nincs más jogalapja az adatkezelésnek (például telefonban közölte az új e-mail címét és időközben megszűnt a munkáltatójával a jogviszonya), ha tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha az adatait jogellenesen kezeltük,
•    a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni, ezáltal lehetősége van kérni az Ön adatai feldolgozásának felfüggesztését (például akkor, ha azok pontosságának a feldolgozás jogalapjának megállapítását szeretné),
•    az adatainak hordozását kérni akként, hogy az Önre vonatkozó adatokat, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és/vagy társaságunk ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adott adatot az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (például a céginformációs szolgáltatást a továbbiakban nem társaságunktól, hanem egy konkurens cégtől kívánják igénybe venni),
•    visszavonni beleegyezését, amennyiben Ön beleegyezett személyes adatainak egy meghatározott célból történő kezelésébe, feldolgozásába és továbbításába, Önnek jogában áll bármikor visszavonni e meghatározott célú felhasználásra vonatkozó beleegyezését, így amint értesültünk arról, hogy Ön visszavonta a beleegyezését, adatainak az eredetileg jóváhagyott célból történő feldolgozását megszüntetjük, ha nincs más jogszerű alapunk annak folytatására.
Amennyiben Ön élni kíván a fentiekben felsorolt jogaival, úgy kérjük, hogy társaságunkat vagy az adatvédelmi tisztviselőt a megadott elérhetőségeken keresni szíveskedjék.
Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos információk megadására szükség van az Ön részéről, hogy elősegítse a személyazonosságának megállapítását és hozzáférési jogának biztosítását vagy bármely más jogának gyakorlását, akkor is, ha éppen tiltakozni kíván az adatkezelés ellen. Tájékoztatjuk, hogy a beazonosítás is egyike azon biztonsági intézkedéseinknek, amely megakadályozza, hogy a személyes adatok illetéktelenek birtokába jussanak.


X. AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉS („SÜTIK”)


Társaságunk sütinek a NAIH honlapján bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé tett módon közzétett meghatározásban szereplő adatfájlokat tekinti.
Társaságunk kizárólag olyan sütiket használ, amelyek a creditonline.hu honlap használatához elengedhetetlenül szükségesek vagy annak használatát jelentős mértékben megkönnyítik.
A megjelölt honlapon a sütikkel érintett funkciók indítása (a szóban forgó honlap esetén már a weboldalra történő első lépés alkalmával) előtt automatikusan felugró ablakban az alábbi tájékoztatást nyújtja: „Tájékoztatjuk, hogy a honlap sütiket („cookie-kat”) használ. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. Részletek. Rendben.”
Ön a süti-nyilatkozat felugrását követően a nyilatkozat melletti „Jóváhagyom” vagy „Rendben” gombra kattintással hozzájárul a sütik által rögzített adatok kezeléséhez.


XI. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA


Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató időről-időre módosulhat, akár a jogszabályi környezet, akár az irányadó hatósági – bírósági joggyakorlat, akár társaságunk döntése nyomán. A változásokat azok hatályba lépése előtt közzétesszük társaságunk honlapján.